Οικονομικό Σπουδαστήρι

Οικονομικό Σπουδαστήρι
Γι'Αυτούς που Θέλουν Εξειδίκευση

Βιβλία Φ. Μαστρογιάννη

Αγγλικά

Θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο και σε πολλά ελληνικά και διεθνή βιβλιοπωλεία:


Εθνική Βιβλιοθήκη Γερμανίας


Ajman University -ΗΑΕ


Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

https://eds.a.ebscohost.com/eds/results?vid=0&sid=b1605ec1-4e4a-4964-85d3-de0834b7db6c%40sessionmgr4006&bquery=%25ce%259c%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25bd%25ce%25b7%2B%25ce%25a6%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25b9%25ce%25bd%25ce%25b7&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZsYW5nPWVsJnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPVN0YW5kYXJkJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d


Ελληνικά

Μαστρογιάννη, Φ. 2013. Νέος Αγορανομικός Κώδικας, Εκδ. Αρναούτη: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2014. ΕΝ.ΦΙ.Α. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, Εκδ. Αρναούτη: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2014. Εθνικό Κτηματολόγιο, Εκδ. Αρναούτη: Aθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Εκδ. Αρναούτη: Aθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2014. Νέα Φορολογία Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ, Εκδ. Αρναούτη: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2014. Πρακτικός Οδηγός Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου, Εκδ. Αρναούτη: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2014. Δημόσιο Λογιστικό και Προϋπολογισμοί, Εκδ. Αρναούτη: Αθήνα. 

Μαστρογιάννη, Φ. 2014. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Οδηγός Νομοθεσίας, Εκδ. Αρναούτη: Αθήνα

Μαστρογιάννη, Φ. 2015. Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων, Εκδ. Αρναούτη: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2015. Οδηγός Αγροτικών Επιχείρησεων. Φορολογία – Προγράμματα. Εκδ. Αρναούτης: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2015. Τελωνειακή Νομοθεσία. Εκδ. Αρναούτης: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2015. Νέα Φορολογία Κατοίκων Εξωτερικού. Εκδ. Αρναούτης: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2016. ΦΠΑ – Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης αξίας. Εκδ. Αρναούτης: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2016. Φορολογικό καθεστώς εξωχώριων εταιρειών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εκδ. Αρναούτης: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2016. Πάγια στοιχεία επιχειρήσεων. Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση. Από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Δ.Λ.Π. Εκδ.Αρναούτης: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2016. Take the money & run. Εκδ. Αρναούτης: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2017. Ανθρώπινο Κεφάλαιο – Η κρυμμένη αξία της επιχείρησης. Εκδ. Αρναούτης: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2017. Δημόσιο Λογιστικό, Προϋπολογισμοί, Ελεγκτικό Συνέδριο. Εκδ. Αρναούτης: Αθήνα (Διδάσκεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας). 

Μαστρογιάννη, Φ. 2017. Take the money & run 2. Εκδ. Αρναούτης: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2019. Χρηματιστηριακά Παράγωγα. Στρατηγικές και Αντιστάθμιση Κινδύνου. Αναφορά στα Ναυτιλιακά Παράγωγα. Εκδ. Βροτέας: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2019. Ανάλωση Κεφαλαίου. Εκδ. Βροτέας: Αθήνα.

Μαστρογιάννη, Φ. 2021. Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ηγεσία και Θεωρία του Άγχους. Εκδ. Βροτέας: Αθήνα.


Συνέδρια

9th International Conference of Political Economy. Αθήνα. 6-9 Σεπτεμβρίου 2018. Εισήγηση: Female Labor under Crisis and Neo-Liberalist Policies. The Case of Greek Women.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου